İzinver.net İzinli Dijital Pazarlama Platformu Serbest Meslek/Kurumsal Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı Sözleşmesi

15.10.2021 tarihinde hazırlanmış ve 20.10.2021 tarihinde yayına geçmiştir.

İZİNVER.NET üyesi olmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. İşbu sözleşme, hükümleri rıza yoluyla izinlerini aldığınız kullanıcılara, izin verme tercihlerinize uygun olarak dijital pazarlama platformu servisleri aracılığıyla çağrı oluşturma, elektronik ileti gönderme ve kampanya yayınlama hakkı kazanımı amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmeyi onaylayarak aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Eğer, sözleşmede ki şart ve hükümleri kabul edemeyeceğiniz kanaati oluşursa, üyelik kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.

1. TARAFLAR

İşbu İzinver Dijital Pazarlama Platformu Serbest Meslek/Kurumsal Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”), Cevizli Mah. Tugay Yolu Sok Ofisim İstanbul Plaza, A Blok Kat: 9, 34846 Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik Inoslab Ventures (“Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ile …………………………………………………………………......……...…………adresinde yerleşik…………………………………………………………..……(“Hizmet Sağlayıcı”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir.


İşbu Sözleşme kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı: Hizmet Sağlayıcının gerçekleştirdiği ticari iletişimin muhatabı olan tüketici ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi.

Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri.

Elektronik İletişim Adresi: Alıcı’ya ait elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adres(ler).

Hizmet Sağlayıcı: Ticari elektronik ileti gönderimi yapan, bu Taahhütnamenin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi.

Dijital Platform: Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına Mevzuat kapsamında imkân tanıyan tüm sistem, servis, internet sitesi, blog ve mobil uygulamaları kapsayan İleti Yönetim Sistemin özelliğine sahip pazarlama otomasyonu ortamı.

Mevzuat: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere uygulanabilir tüm mevzuat.

Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler.

Yetkili Kullanıcı: Hizmet Sağlayıcısının Dijital Platformu kullanmak üzere yetkilendirdiği kişi.

Servisler: Dijital platformun içinde barındırdığı ticari pazarlama amaçları için özel tasarlanan İYS, CRM, SMS, E-Posta, Çağrı merkezi ve Kampanya yayınlama yazılımlarının tümü.

Servis Paketi: İçeriğinde belirli özellik ve işlevleri barındıran servis yazılımlarının farklı fiyat aralıklarında satışa sunulduğu ticari ürün.

3. SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde 1- İZİNVER, bu sözleşmede bundan böyle ARACI HİZMET SAĞLAYICI olarak anılacaktır. DİJİTAL PLATFORM ’a üye kurumsal ve serbest meslek grupları(bu sözleşmede bundan böyle HİZMET SAĞLAYICI olarak anılacaktır) DİJİTAL PLATFORM ’u kullanarak platforma üye bireysel kullanıcılar ile(bu sözleşmede bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) yasalar çerçevesinde ELEKTRONİK İLETİ yoluyla iletişime geçecek ve sunulan fırsatları yayınlayabilecektir. 


Bu sözleşme ARACI HİZMET SAĞLAYICI ve HİZMET SAĞLAYICI arasında DİJİTAL PLATFORM ’un kullanımına yönelik tabi olunan tüm şartları ve hükümleri belirlemektir.

4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde 2- DİJİTAL PLATFORM, internet ve mobil uygulamalar üzerinden erişilen bir platform olarak, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. ve 7. maddesine göre ‘Ticari elektronik iletiler, ALICI’lara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir’ demesine istinaden, ALICI’lara dilediği firmaya kendisine kampanya SMS’i göndermesi, telefonla araması ve elektronik posta göndermesi için yazılımın kurguladığı iş akışlarını kullanarak izin verebileceği ve iş bu sözleşmede yer alan süre dâhilinde verilen iznin iptal edebilmesini kapsar.

İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme HİZMET SAĞLAYICI olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple DİJİTAL PLATFORM’u sistemini kullanan HİZMET SAĞLAYICI işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 3- HİZMET SAĞLAYICI’lar, DİJİTAL PLATFORM’u üzerindeki “Başvuru Kayıt” kısmından HİZMET SAĞLAYICI olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı ve temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET SAĞLAYICI, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı DİJİTAL PLATFORM’unun veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise HİZMET SAĞLAYICI’nın hesabı iptal veya bloke edilir ve DİJİTAL PLATFORMU hizmetlerinin kullanılması SERVİS PAKETİ onaylanarak sisteme tanımlanmış dahi olsa engellenir.


Madde 4- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’unun sunduğu web hizmet platformu kullanımı ile ilgili olarak şunları yapmayacağını kabul ve beyan etmektedir: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde HİZMET SAĞLAYICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 5- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM kullanımı ile bağlantılı olarak, hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyona ait materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, yapmayacağını kabul etmektedir.


Madde 6- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya DİJİTAL PLATFORM yoluyla indirilen (download edilen) veya yüklenen(upload edilen)materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.


Madde 7- HİZMET SAĞLAYICI, içeriğine DİJİTAL PLATFORM’u görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak DİJİTAL PLATFORM’u içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini kabul eder.


Madde 8- HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICI’lığını hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. HİZMET SAĞLAYICI DİJİTAL PLATFORMU’nda işlem yaptığında kullanıcının IP numarası DİJİTAL PLATFORMU sunucularında kayıt altına alınmaktadır.


Madde 9- HİZMET SAĞLAYICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve DİJİTAL PLATFORM’u kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. HİZMET SAĞLAYICI`nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen HİZMET SAĞLAYICI sorumludur.


Madde 10- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. DİJİTAL PLATFORM’u ve SERVİS PAKET’lerine dâhil tüm unsurları tanıtım mecralarında en son ilan edildiği "OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI hakkında veya ARACI HİZMET SAĞLAYICI yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya DİJİTAL PLATFORM SERVİS PAKET’leri içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya DİJİTAL PLATFORM’un herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. ARACI HİZMET SAĞLAYICI yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanışlılığını değerlendirmek yalnızca HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır.


Madde 11- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’un kullanılmasından veya kullanılmamasından, DİJİTAL PLATFORM üzerinden sağlanan, yüklenen(upload edilen) veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ARACI HİZMET SAĞLAYICI veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.


Madde 12- DİJİTAL PLATFORMU giriş şifresinin korunması ve gizli tutulması HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden HİZMET SAĞLAYICI’nın kendisi sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden HİZMET SAĞLAYICI’lar gecikmeden durumu DİJİTAL PLATFORMU sistem yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez.


Madde 13- DİJİTAL PLATFORM’un iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer HİZMET SAĞLAYICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını kabul eder.


Madde 14- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’a virüsler, Truva atları, casus programlar ve bağdaştırıcı programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul eder.


Madde 15- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’unda indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan ARACI HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir.


Madde 16- İşbu DİJİTAL PLATFORM’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ARACI HİZMET SAĞLAYICI ve HİZMET SAĞLAYICI’ya veya belirtilen YETKİLİ KULLANICI’sına ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu DİJİTAL PLATFORM’un ziyaret edilmesi veya bu DİJİTAL PLATFORM’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


Madde 17- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’un yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde izinsiz bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. HİZMET SAĞLAYICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının herhangi bir zarara uğraması halinde HİZMET SAĞLAYICI bu zararları ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 18- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. ARACI HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICI’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.


Madde 19- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’u kullanırken herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan sorumlu olacağını, ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararları ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın talebi olursa ödeyeceğini, ARACI HİZMET SAĞLAYICI talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 20- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’unu kullanırken, karşılaştığı problemler veya yaşadığı sorunlar karşısında ARACI HİZMET SAĞLAYICI’dan asla şikâyetçi olmayacağını, söz konusu durumların verilen taahhüt ölçü ve sınırları dâhilinde karşılıklı çözüleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 21- HİZMET SAĞLAYICI, kendisine ARACI HİZMET SAĞLAYICI tarafından gelebilecek her türlü SMS, e-posta ve anlık ileti mesajlarını almayı kabul ettiğini, bu mesajlardan dolayı hiçbir kamu veya özel kuruma itirazda bulunmayacağını, bu mesajları almayı kendi rızası ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


Madde 22- DİJİTAL PLATFORM’u hissedarları, görevlileri veya çalışanlarını kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini kabul eder.


Madde 23- HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM’undan aldığı hizmete karşılık olarak para veya herhangi bir değerli metal veya menkul kıymet istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

Madde 24- İnternetin küresel doğasının farkında olarak, HİZMET SAĞLAYICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. HİZMET SAĞLAYICI, özellikle de Türkiye`deki veya HİZMET SAĞLAYICI`nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

7. GİZLİLİK

Madde 25- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, açık posta adresi ve vergi mükellef bilgileri gibi HİZMET SAĞLAYICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.


Madde 26- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, gizli bilgileri ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, bir yargı merciinin kararı veya ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın bunu gerekli görmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI`nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş HİZMET SAĞLAYICI veya ARACI HİZMET SAĞLAYICI bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.


Madde 27- ARACI HİZMET SAĞLAYICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, HİZMET SAĞLAYICI sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


Madde 28– ARACI HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı bilgileriniz ulaşmamaktadır. Kesinlikle 3. kişilerle kart bilgileriniz paylaşılmaz. Bunun dışında kayıtlarımızda bulunan kişisel bilgilerinizin 3 üncü şahısların eline geçmesini engellemek için gerekli alt yapı hizmeti sizlere verilmektedir. Üyelerin şahsi bilgileri, sadece sitemiz ile üye arasındaki birebir iletişimde kullanılır. Ad, soyadı, e-posta adresi, teslimat ve açık posta adresi gibi bilgiler, üçüncü şahıslara verilmez.

8. SERVİS PAKETİ YÜKLEME

Madde 29– DİJİTAL PLATFORM’da kredi kartı ile yapılan ödemelerde, bankanız kartınıza onay verdikten sonra yani ödemenin tamamlanmasından sonra en son satın almış olduğunuz SERVİS PAKETİ’niz sistemde kullanıcı profiliniz onaylı ise hemen, kullanıcı profil onay süreciniz tamamlanmadı ise profil onayı sonrasında hesabınıza yüklenir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Banka havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde hesabımıza para geçtikten sonra bizim tarafımızdan almak istediğiniz üyelik paketine onay verilir ve paket hesabınıza yüklenir.

9. CAYMA HAKKI

Madde 30- ARACI HİZMET SAĞLAYICI`sından SERVİS PAKETİ satın alan HİZMET SAĞLAYICI satın alma işleminin hemen ardından belirlenen tüm hizmet içeriğine sınırlı veya sınırsız bir şekilde ulaşabilmektedir. DİJİTAL PLATFORM’da sunulan bu hizmet Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler sınıfına girmektedir. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Cayma Hakkının İstisnalarını belirlemiştir. İlgili yönetmeliğin Madde 15 ve ğ bendedinde; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. cayma hakkının istisnaları bölümünde değerlendirmiştir. Bu itibarla HİZMET SAĞLAYICI 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince CAYMA HAKKInı kullanamaz.


Madde 31 - HİZMET SAĞLAYICI, DİJİTAL PLATFORM üyeliğini sebep belirtmeksizin askıya alabilir. Askıya alınan hesap profilleri DİJİTAL PLATFORMdan kaldırılır. Kullanıcı hesap askıya aldığı tarihten başlayarak 1 ay içerisinde hesabını tekrar kullanıma alabilir ve kaldığı yerden DİJİTAL PLATFORMu kullanmaya devam edebilir. 1ay sonra tekrardan kullanıma alınmayan hesaplar iptal edilir. Kullanıcı bilgileri ilgili kanunlarda öngörüldüğü suret ve sürelerde arşive kaldırılır. Bu işlemden sonra, bahsedilen kullanıcının DİJİTAL PLATFORMa geri katılımı yanlızca yeni müşteri kabul şartları ve süreçleri içerisinde gerçekleştirilir. Sözleşme koşul ve şartlarını ihlal eden hallerde ise askıya alma veya iptal etme hakkı ARACI HİZMET SAĞLAYICIda saklıdır.

10. SATIŞ, İADE VE FATURALANDIRMA

Madde 32– DİJİTAL PLATFORM‘dan SERVİS PAKET’i satın alan HİZMET SAĞLAYICI, satın almadan önce HİZMET SAĞLAYICI’ya tanınan ücretsiz tanımlanan paketi kullanır ve DİJİTAL PLATFORM`un çalışma prensiplerini öğrenmiş ve işleyişini kabul etmiş sayılır. Bundan dolayı SERVİS PAKETİ satın alındıktan sonra üyelik ücretinin geri iadesi ve iptali mümkün değildir. Yalnız, ücretlendirilmiş SERVİS PAKET’lerini doğrudan ödeme yaparak senelik satın alma işlemi sonrasında, bir sonraki aydan geçerli olmak kaydıyla, kullanmadığı ayların ücret iadesi yapılır. Para iadesi için e-posta yoluyla iade talebinizi ARACI HİZMET SAĞLAYICI iletişim adresine yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İptal talebi gönderdiğiniz bahsi geçen SERVİS PAKET ücretinizi, güncel aylık kullanım dönemi bitiminden 30 gün sonra iade ediyoruz.


Madde 33- DİJİTAL PLATFORM‘dan SERVİS PAKET’i satın alan HİZMET SAĞLAYICI önceden satın aldığı SERVİS PAKETinden bir alt pakete geçiş yapmak isterse, ARACI HİZMET SAĞLAYICI geçiş sebebini belirterek talebini e-posta yoluyla iletişim adresine yazılı olarak iletebilir. Talepler DİJİTAL PLATFORM yöneticisi tarafından değerlendirmeye alınır. Geçerli sayılan talepler sonucu SERVİS PAKETİ bir alt paket olarak tanımlanır. Paketler arasındaki fiyat farkı HİZMET SAĞLAYICIya bir sonraki satın almada kullanılmak üzere indirim miktarı olarak tanımlanır.


Madde 34- DİJİTAL PLATFORM‘dan SERVİS PAKET’i satın alan kişi faturayı sözleşmeli kargo şirketimizden almayı kabul eder ya da kargo ücretini ödemeyi kabul ederse adresine gönderilir.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Madde 35- İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

12. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde 36– ARACI HİZMET SAĞLAYICI, dilediği zaman DİJİTAL PLATFORM’da sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Yapılan değişiklikler iş akışlarına dâhil edilerek derhal yürürlüğe girecektir. ARACI HİZMET SAĞLAYICI işbu sözleşmedeki her türlü değişiklikleri üyelerine haber vereceğini kabul ve beyan eder. Değişiklikleri takip etmek HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır. HİZMET SAĞLAYICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

13. TEBLİGAT

Madde 37- İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının bilinen elektronik posta adresi ve HİZMET SAĞLAYICI’nın üyelik kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. HİZMET SAĞLAYICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

14. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUKİ ESASLAR

Madde 38- Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

15. MÜCBİR SEBEPLER

Madde 39- İşbu sözleşmenin HİZMET SAĞLAYICI tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi v.s). Mücbir sebep halinde HİZMET SAĞLAYICI, ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sının yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

16. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Madde 40- İşbu sözleşme, 17(onyedi) bölüm, 41(kırkbir) ana madde ve 12(oniki) sayfadan ibaret olup HİZMET SAĞLAYICI’sının DİJİTAL PLATFORM sistemine giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. ARACI HİZMET SAĞLAYICI, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden HİZMET SAĞLAYICI’nın üyeliğini askıya alabilir veya HİZMET SAĞLAYICI’lığını iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. HİZMET SAĞLAYICI, askıya alma veya HİZMET SAĞLAYICI’lığı iptal durumunda ARACI HİZMET SAĞLAYICI’sından herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. DİJİTAL PLATFORMU KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

Madde 41- HİZMET SAĞLAYICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

0 kişi içerisinden 0 kişi bu makaleyi beğendi

Hala yardıma ihtiyacınız var mı? Bize Mesaj Atın